Bhj/Paradigms/to all/M/I/S

From ProAlKi

Jump to: navigation, search

Newer Bahing Intransitives (with verb stems)


Non-Past Past
1s lalalaŋaŋanga
1de lalalasususu
1pe lalalakakaka
1di lalalasasasa
1pi lalalayayaya
2s lajlalaeee
2d lalalasisisi
2p lalalaninini
3s lalala
3d lalalasesese
3p lalalamememe


1s lalalatitata
1de lalalatatatasususu
1pe lalalaktatatakaka
1di lalalatatatasasasa
1pi lalalantatatayayaya
2s lalalattataeee
2d lalalatatatasisisi
2p lalalantatataninini
3s lalalatatata
3d lalalatatatasesese
3p lalalamtatatamememe


HelpMinimiseRefresh Color Switcher v0.9rc1 Beta

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Help
Templates
Toolbox