Bhj/Paradigms/to all/M/Npst/S

From ProAlKi

Jump to: navigation, search

Newer Bahing Non-Past (with verb stems)


Intransitive Non-Past Transitive Non-Past of the verb gi 'to give'
1s lalalaŋaŋanga
1de lalalasususu
1pe lalalakakaka
1di lalalasasasa
1pi lalalayayaya
2s lajlalaeee
2d lalalasisisi
2p lalalaninini
3s lalala
3d lalalasesese
3p lalalamememe


1s 1de 1pe 1di 1pi 2s 2d 2p 3s 3d 3p
1s gigiginanana gigiginananasisisi gigiginanananinini gigigiŋaŋanga gigigiŋaŋangasisisi gigigiŋaŋangamimimi
1de gigigisususu gigigisususu gigigisususu gigigisususu gigigisusususisisi gigigisususumimimi
1pe gigigikakaka gigigikakaka gigigikakaka gigigikakaka gigigikakakasisisi gigigikakaka(mimimi)
1di gigigisasasa gigigisasasasisisi gigigisasasamimimi
1pi gigigiyayaya gigigiyayayasisisi gigigiyayaya(mimimi)
2s gigigijiii/1 gigigisisisi gigigikikiki gigigijiii/1 gigigijiii/1sisisi gigigijiii/1mimimi
2d gigigijiii/1sisisi gigigisisisi gigigikikiki gigigisisisi gigigisisisi(sisisi) gigigisisisimimimi
2p gigigijiii/1ninini gigigisisisikikikininini gigigikikiki gigigininini gigigininini(sisisi) gigigininini(mimimi)
3s gigigijiii/1 gigigisisisi gigigikikiki gigigisososo gigigisososo gigigijeee gigigisisisi gigigininini gigigiwaaa gigigiwaaasisisi gigigiwaaamimimi
3d gigigijiii/1sisisi gigigisisisi gigigikikiki gigigisososo gigigisososo gigigijeeesisisi gigigisisisi gigigininini gigigisesese gigigisesese gigigisesese
3p gigigijiii/1mimimi gigigisisisi gigigikikiki gigigisososo gigigisososo gigigijeeemimimi gigigisisisi(mimimi) gigigininini(mimimi) gigigimememe gigigimememe gigigimememe


HelpMinimiseRefresh Color Switcher v0.9rc1 Beta

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Help
Templates
Toolbox