Bhj/Paradigms/to all/M/S

From ProAlKi

Jump to: navigation, search

All paradigms of Newer Bahing (with verb stems)


Non-Past

Intransitive Non-Past Transitive Non-Past of the verb gi 'to give'
1s lalalaŋaŋanga
1de lalalasususu
1pe lalalakakaka
1di lalalasasasa
1pi lalalayayaya
2s lajlalaeee
2d lalalasisisi
2p lalalaninini
3s lalala
3d lalalasesese
3p lalalamememe


1s 1de 1pe 1di 1pi 2s 2d 2p 3s 3d 3p
1s gigiginanana gigiginananasisisi gigiginanananinini gigigiŋaŋanga gigigiŋaŋangasisisi gigigiŋaŋangamimimi
1de gigigisususu gigigisususu gigigisususu gigigisususu gigigisusususisisi gigigisususumimimi
1pe gigigikakaka gigigikakaka gigigikakaka gigigikakaka gigigikakakasisisi gigigikakaka(mimimi)
1di gigigisasasa gigigisasasasisisi gigigisasasamimimi
1pi gigigiyayaya gigigiyayayasisisi gigigiyayaya(mimimi)
2s gigigijiii/1 gigigisisisi gigigikikiki gigigijiii/1 gigigijiii/1sisisi gigigijiii/1mimimi
2d gigigijiii/1sisisi gigigisisisi gigigikikiki gigigisisisi gigigisisisi(sisisi) gigigisisisimimimi
2p gigigijiii/1ninini gigigisisisikikikininini gigigikikiki gigigininini gigigininini(sisisi) gigigininini(mimimi)
3s gigigijiii/1 gigigisisisi gigigikikiki gigigisososo gigigisososo gigigijeee gigigisisisi gigigininini gigigiwaaa gigigiwaaasisisi gigigiwaaamimimi
3d gigigijiii/1sisisi gigigisisisi gigigikikiki gigigisososo gigigisososo gigigijeeesisisi gigigisisisi gigigininini gigigisesese gigigisesese gigigisesese
3p gigigijiii/1mimimi gigigisisisi gigigikikiki gigigisososo gigigisososo gigigijeeemimimi gigigisisisi(mimimi) gigigininini(mimimi) gigigimememe gigigimememe gigigimememePast

Intransitive Past Transitive Past of the verb ja 'to eat'
1s lalalatitata
1de lalalatatatasususu
1pe lalalaktatatakaka
1di lalalatatatasasasa
1pi lalalantatatayayaya
2s lalalattataeee
2d lalalatatatasisisi
2p lalalantatataninini
3s lalalatatata
3d lalalatatatasesese
3p lalalamtatatamememe


1s 1de 1pe 1di 1pi 2s 2d 2p 3s 3d 3p
1s gigigintatatananana gigigintatatanananasisisi gigigintatatananananinini gigigitataŋŋanga gigigitataŋŋangasisisi gigigitataŋŋangamimimi
1de gigigitatatasususu gigigitatatasususu gigigitatatasususu gigigitatatasususu gigigitatatasususu gigigitatatasususu
1pe gigigiktatatakaka gigigiktatatakaka gigigiktatatakaka gigigiktatatakaka gigigiktatatakaka gigigiktatatakaka
1di gigigitatatasasasa gigigitatatasasasa gigigitatatasasasa
1pi gigigintatatayayaya gigigintatatayayaya gigigintatatayayaya
2s gigigittataiii/1 gigigitatatasisisi gigigiktatatakikiki gigigipttataiii/1 gigigipttataiii/1sisisi gigigipttataiii/1mimimi
2d gigigittataiii/1sisisi gigigitatatasisisi gigigiktatatakikiki gigigitatatasisisi gigigitatatasisisi gigigitatatasisisimimimi
2p gigigittataiii/1ninini gigigitatatasisisi(kikikininini) gigigiktatatakikikininini gigigintatataninini gigigintatataninini gigigintatataninini
3s gigigittataiii/1 gigigitatatasisisi gigigiktatatakikiki gigigitatatasososo gigigitatatasososo gigigittataeee gigigitatatasisisi gigigintatataninini gigigiptatata gigigiptatatasisisi gigigiptatatamimimi
3d gigigittataiii/1sisisi gigigitatatasisisi gigigiktatatakikiki gigigitatatasososo gigigitatatasososo gigigittataeeesisisi gigigitatatasisisi gigigintatataninini(sisisi) gigigitatatasesese gigigitatatasesese gigigitatatasesese
3p gigigittataiii/1mimimi gigigitatatasisisi gigigiktatatakikiki gigigitatatasososo gigigitatatasososo gigigittataeeemimimi gigigitatatasisisi gigigintatataninini(mimimi) gigigimtatatamememe gigigimtatatamememe gigigimtatatamememeHelpMinimiseRefresh Color Switcher v0.9rc1 Beta

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Help
Templates
Toolbox