Lif/Paradigms/to teach

From ProAlKi

Jump to: navigation, search

All transitives (huʔmaʔ 'to teach') by tense and polarity


Non-Preterite

Positive

1s 1de 1pe 1di 1pi 2s 2d 2p 3s 3d 3p
1s huʔhuʔhune huʔhuʔhunecisisiŋŋng huʔhuʔhunneiiiŋŋng huʔrhuʔhuuuuŋŋng huʔrhuʔhuuuuŋŋngsisisiŋŋng huʔrhuʔhuuuuŋŋngsisisiŋŋng
1de huʔhuʔhunecisisigegege huʔhuʔhunecisisigegege huʔhuʔhunecisisigegege huʔhuʔhussisiuuugegege huʔhuʔhussisiuuusisisigegege huʔhuʔhussisiuuusisisigegege
1pe huʔhuʔhunecisisigegege huʔhuʔhunecisisigegege huʔhuʔhunecisisigegege huʔrhuʔhuuuummmbegege huʔrhuʔhuuuummmsisisimmmbegege huʔrhuʔhuuuummmsisisimmmbegege
1di aaahuʔhuʔhussisiuuu aaahuʔhuʔhussisiuuusisisi aaahuʔhuʔhussisiuuusisisi
1pi aaahuʔrhuʔhuuuummm aaahuʔrhuʔhuuuummmsisisimmm aaahuʔrhuʔhuuuummmsisisimmm
2s kehuʔhuʔhuʔɛʔɛe/1 aaakehuʔhuʔhu aaakehuʔhuʔhu kehuʔrhuʔhuuuu kehuʔrhuʔhuuuusisisi kehuʔrhuʔhuuuusisisi
2d aaakehuʔhuʔhu aaakehuʔhuʔhu aaakehuʔhuʔhu kehuʔhuʔhussisiuuu kehuʔhuʔhussisiuuusisisi kehuʔhuʔhussisiuuusisisi
2p aaakehuʔhuʔhu aaakehuʔhuʔhu aaakehuʔhuʔhu kehuʔrhuʔhuuuummm kehuʔrhuʔhuuuummmsisisimmm kehuʔrhuʔhuuuummmsisisimmm
3s huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1 huʔhuʔhusisisigegege huʔrhuʔhuiiigegege aaahuʔhuʔhusisisi aaahuʔhuʔhu kehuʔhuʔhu kehuʔhuʔhusisisi kehuʔrhuʔhuiii huʔrhuʔhuuuu huʔrhuʔhuuuusisisi huʔrhuʔhuuuusisisi
3d me/1huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1 me/1huʔhuʔhusisisigegege me/1huʔrhuʔhuiiigegege aaamme/1huʔhuʔhusisisi aaamme/1huʔhuʔhu kemme/1huʔhuʔhu kemme/1huʔhuʔhusisisi kemme/1huʔrhuʔhuiii huʔhuʔhussisiuuu huʔhuʔhussisiuuusisisi huʔhuʔhussisiuuusisisi
3p me/1huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1 me/1huʔhuʔhusisisigegege me/1huʔrhuʔhuiiigegege aaamme/1huʔhuʔhusisisi aaamme/1huʔhuʔhu kemme/1huʔhuʔhu kemme/1huʔhuʔhusisisi kemme/1huʔrhuʔhuiii me/1huʔrhuʔhuuuu me/1huʔrhuʔhuuuusisisi me/1huʔrhuʔhuuuusisisi


Negative

1s 1de 1pe 1di 1pi 2s 2d 2p 3s 3d 3p
1s me/2huʔhuʔhunennɛnnen me/2huʔhuʔhunecisisiŋŋngnɛnnɛnnen me/2huʔhuʔhunneiiiŋŋngnɛnnɛnnen me/2huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1nnɛnnen me/2huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1nnɛnnencisisinnɛnnen me/2huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1nnɛnnencisisinnɛnnen
1de me/2huʔhuʔhunecisisigegennɛnnen me/2huʔhuʔhunecisisigegennɛnnen me/2huʔhuʔhunecisisigegennɛnnen me/2huʔhuʔhussisiuuugegennɛnnen me/2huʔhuʔhussisiuuusisisigegennɛnnen me/2huʔhuʔhussisiuuusisisigegennɛnnen
1pe me/2huʔhuʔhunecisisigegennɛnnen me/2huʔhuʔhunecisisigegennɛnnen me/2huʔhuʔhunecisisigegennɛnnen me/2huʔrhuʔhuuuummmgegennɛnnen me/2huʔrhuʔhuuuummmsisisimmmgegennɛnnen me/2huʔrhuʔhuuuummmsisisimmmgegennɛnnen
1di aaanme/2huʔhuʔhussisiuuunnɛnnen aaanme/2huʔhuʔhussisiuuusisisinnɛnnen aaanme/2huʔhuʔhussisiuuusisisinnɛnnen
1pi aaanme/2huʔrhuʔhuuuummmnɛnnɛnnen aaanme/2huʔrhuʔhuuuummmsisisimmmnɛnnɛnnen aaanme/2huʔrhuʔhuuuummmsisisimmmnɛnnɛnnen
2s kenme/2huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1nnɛnnen aaakenme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen aaakenme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen kenme/2huʔrhuʔhuuuunnɛnnen kenme/2huʔrhuʔhuuuusisisinnɛnnen kenme/2huʔrhuʔhuuuusisisinnɛnnen
2d aaakenme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen aaakenme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen aaakenme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen kenme/2huʔhuʔhussisiuuunnɛnnen kenme/2huʔhuʔhussisiuuusisisinnɛnnen kenme/2huʔhuʔhussisiuuusisisinnɛnnen
2p aaakenme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen aaakenme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen aaakenme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen kenme/2huʔrhuʔhuuuummmnɛnnɛnnen kenme/2huʔrhuʔhuuuummmsisisimmmnɛnnɛnnen kenme/2huʔrhuʔhuuuummmsisisimmmnɛnnɛnnen
3s me/2huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1nnɛnnen me/2huʔhuʔhusisisigegennɛnnen me/2huʔrhuʔhuiiigegennɛnnen aaanme/2huʔhuʔhusisisinnɛnnen aaanme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen kenme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen kenme/2huʔhuʔhusisisinnɛnnen kenme/2huʔrhuʔhuiiinnɛnnen me/2huʔrhuʔhuuuunnɛnnen me/2huʔrhuʔhuuuusisisinnɛnnen me/2huʔrhuʔhuuuusisisinnɛnnen
3d me/1nme/2huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1nnɛnnen me/1nme/2huʔhuʔhusisisigegennɛnnen me/1nme/2huʔrhuʔhuiiigegennɛnnen aaame/1nme/2huʔhuʔhusisisinnɛnnen aaame/1nme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen keme/1nme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen keme/1nme/2huʔhuʔhusisisinnɛnnen keme/1nme/2huʔrhuʔhuiiinnɛnnen me/2huʔhuʔhussisiuuunnɛnnen me/2huʔhuʔhussisiuuusisisinnɛnnen me/2huʔhuʔhussisiuuusisisinnɛnnen
3p me/1nme/2huʔhuʔhuʔɛʔɛe/1nnɛnnen me/1nme/2huʔhuʔhusisisigegennɛnnen me/1nme/2huʔrhuʔhuiiigegennɛnnen aaame/1nme/2huʔhuʔhusisisinnɛnnen aaame/1nme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen keme/1nme/2huʔhuʔhunɛnnɛnnen keme/1nme/2huʔhuʔhusisisinnɛnnen keme/1nme/2huʔrhuʔhuiiinnɛnnen me/1nme/2huʔrhuʔhuuuunnɛnnen me/1nme/2huʔrhuʔhuuuusisisinnɛnnen me/1nme/2huʔrhuʔhuuuusisisinnɛnnenPreterite

Positive

1s 1de 1pe 1di 1pi 2s 2d 2p 3s 3d 3p
1s huʔhuʔhunneɛɛe/2 huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisiŋŋng huʔhuʔhunneiiiŋŋng huʔrhuʔhuØɛe/2uuuŋŋng huʔrhuʔhuØɛe/2uuuŋŋngsisisiŋŋng huʔrhuʔhuØɛe/2uuuŋŋngsisisiŋŋng
1de huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegege huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegege huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegege huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuugegege huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisigegege huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisigegege
1pe huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegege huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegege huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegege huʔhuʔhuØuumʔnamʔnamna huʔhuʔhuØuumʔnamʔnamnasisisi huʔhuʔhuØuumʔnamʔnamnasisisi
1di aaahuʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuu aaahuʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisi aaahuʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisi
1pi aaahuʔrhuʔhuØɛe/2uuummm aaahuʔrhuʔhuØɛe/2uuummmsisisimmm aaahuʔrhuʔhuØɛe/2uuummmsisisimmm
2s kehuʔrhuʔhuØɛe/2ang aaakehuʔrhuʔhuɛɛe/2 aaakehuʔrhuʔhuɛɛe/2 kehuʔrhuʔhuØɛe/2uuu kehuʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisi kehuʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisi
2d aaakehuʔrhuʔhuɛɛe/2 aaakehuʔrhuʔhuɛɛe/2 aaakehuʔrhuʔhuɛɛe/2 kehuʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuu kehuʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisi kehuʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisi
2p aaakehuʔrhuʔhuɛɛe/2 aaakehuʔrhuʔhuɛɛe/2 aaakehuʔrhuʔhuɛɛe/2 kehuʔrhuʔhuØɛe/2uuummm kehuʔrhuʔhuØɛe/2uuummmsisisimmm kehuʔrhuʔhuØɛe/2uuummmsisisimmm
3s huʔrhuʔhuØɛe/2ang huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisigegege huʔrhuʔhuØɛe/2iiigegege aaahuʔrhuʔhuɛɛe/2cisisi aaahuʔrhuʔhuɛɛe/2 kehuʔrhuʔhuɛɛe/2 kehuʔrhuʔhuɛɛe/2cisisi kehuʔrhuʔhuØɛe/2iii huʔrhuʔhuØɛe/2uuu huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisi huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisi
3d me/1huʔrhuʔhuØɛe/2ang me/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisigegege me/1huʔrhuʔhuØɛe/2iiigegege aaamme/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisi aaamme/1huʔrhuʔhuɛɛe/2 kemme/1huʔrhuʔhuɛɛe/2 kemme/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisi kemme/1huʔrhuʔhuØɛe/2iii huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuu huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisi huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisi
3p me/1huʔrhuʔhuØɛe/2ang me/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisigegege me/1huʔrhuʔhuØɛe/2iiigegege aaamme/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisi aaamme/1huʔrhuʔhuɛɛe/2 kemme/1huʔrhuʔhuɛɛe/2 kemme/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisi kemme/1huʔrhuʔhuØɛe/2iii me/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuu me/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisi me/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisi


Negative

1s 1de 1pe 1di 1pi 2s 2d 2p 3s 3d 3p
1s me/2huʔhuʔhunneɛɛe/2nnn/2 me/2huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisiŋŋngnɛnnɛnnen me/2huʔhuʔhunnn/2Øɛe/2iiiŋŋngnɛnnɛnnen me/2nnn/1huʔhuʔhubaŋpaŋpang me/2nnn/1huʔhuʔhubaŋpaŋpangsisisiŋŋng me/2nnn/1huʔhuʔhubaŋpaŋpangsisisiŋŋng
1de me/2huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegennn/2 me/2huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegennn/2 me/2huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegennn/2 me/2huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuugegennn/2 me/2huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisigegennn/2 me/2huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisigegennn/2
1pe me/2huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegennn/2 me/2huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegennn/2 me/2huʔhuʔhunneɛɛe/2cisisigegennn/2 me/2nnn/1huʔhuʔhumʔnamʔnamna me/2nnn/1huʔhuʔhumʔnamʔnamnasisisi me/2nnn/1huʔhuʔhumʔnamʔnamnasisisi
1di aaannn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuunnn/2 aaannn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisinnn/2 aaannn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisinnn/2
1pi aaannn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuummmnɛnnɛnnen aaannn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuummmsisisimmmnɛnnɛnnen aaannn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuummmsisisimmmnɛnnɛnnen
2s kennn/1huʔrhuʔhuØɛe/2angnɛnnɛnnen aaakennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 aaakennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuunnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisinnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisinnn/2
2d aaakennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 aaakennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 aaakennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuunnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisinnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisinnn/2
2p aaakennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 aaakennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 aaakennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuummmnɛnnɛnnen kennn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuummmsisisimmmnɛnnɛnnen kennn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuummmsisisimmmnɛnnɛnnen
3s me/2huʔrhuʔhuØɛe/2angnɛnnɛnnen me/2huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisigegegennn/2 me/2huʔrhuʔhuØɛe/2iiigegegennn/2 aaannn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisinnn/2 aaannn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisinnn/2 kennn/1huʔrhuʔhuØɛe/2iiinnn/2 me/2huʔrhuʔhuØɛe/2uuunnn/2 me/2huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisinnn/2 me/2huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisinnn/2
3d me/1nnn/1huʔrhuʔhuØɛe/2angnɛnnɛnnen me/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisigegegennn/2 me/1nnn/1huʔrhuʔhuØɛe/2iiigegegennn/2 aaame/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisinnn/2 aaame/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 keme/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 keme/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisinnn/2 keme/1nnn/1huʔrhuʔhuØɛe/2iiinnn/2 me/2huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuunnn/2 me/2huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisinnn/2 me/2huʔrhuʔhuɛɛe/2csisiuuusisisinnn/2
3p me/1nnn/1huʔrhuʔhuØɛe/2angnɛnnɛnnen me/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisigegegennn/2 me/1nnn/1huʔrhuʔhuØɛe/2iiigegegennn/2 aaame/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisinnn/2 aaame/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 keme/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2nnn/2 keme/1nnn/1huʔrhuʔhuɛɛe/2cisisinnn/2 keme/1nnn/1huʔrhuʔhuØɛe/2iiinnn/2 me/1nnn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuunnn/2 me/1nnn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisinnn/2 me/1nnn/1huʔrhuʔhuØɛe/2uuusisisinnn/2HelpMinimiseRefresh Color Switcher v0.9rc1 Beta

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Help
Templates
Toolbox